وبلاگ تخصصی كلاس ششم فرزانه خرمی راد رشته تحصیلی: دبیری ریاضی http://aghaghiaclass.mihanblog.com 2017-11-17T07:29:35+01:00 text/html 2017-11-14T15:52:10+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد روزهای پردرد . . . http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1182 <div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img src="http://media.jamnews.ir/Original/1394/06/06/JamNewsImage22320587.jpg" alt="http://media.jamnews.ir/Original/1394/06/06/JamNewsImage22320587.jpg" height="232" width="387"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر صبحانه‌ات را آماده می‌کنی </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">به دیگری بیندیش </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">قوت کبوتر را از یاد مبر!</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر به جنگ خویش روانه می‌شوی</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">به دیگری بیندیش</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">از یاد مبر آنان را که خواهان صلح‌اند!</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر قبض آب را می‌پردازی </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">به دیگری بیندیش </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">آنان که ابرها را می‌مکند! </font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر به خانه‌ات&nbsp; بازمی‌گردی</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">به دیگری بیندیش </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">خلق چادر نشین را از یاد مبر!</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر به خواب می‌روی و ستارگان را می‌شماری </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">دیگری را از یاد مبر . . .</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">آنجا کسی‌ست که جایی برای خفتن نیافته!</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر خویشتن را به استعاره‌ها می‌نگاری </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">به دیگری بیندیش</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">آنان که حق خویش را در بیان از دست داده‌اند</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر به دیگرانی می‌اندیشی که دورند</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">به خویشتن بیندیش</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">بگو: کاش شمعی باشم در تاریکی!</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">محمود درویش / برگردان: مجید اسدی </font></font><br><br><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">زلزله مرگ را ورق می‌زند و چهره‌ی بی‌نقابش را به ما نشان می‌دهد و&nbsp; در خشم و دگرگونی زمین رازهای بسیاری سر به مُهر می‌ماند! به فکر بازماندگان و زندگی باشیم . . .</font></font><br></div><br><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2017-11-14T15:46:29+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد دقایقی با صهبای عزیزم http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1181 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق</font></div><div align="center"><div><div><div class="b"><div class="m2"><p><font face="Mihan-IransansBold">تا نگوئی درصدف هر قطره‌ئی گوهر شود</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="1" color="#000099">«خواجوی کرمانی»</font></font></p></div></div></div><div> <div><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/a6qj_photo_2017-11-14_11-13-43_(copy).jpg" alt="" hspace="0" height="278" width="496" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></div></div><br><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/6.gif" height="53" width="329" border="0"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/5j65_photo_2017-11-14_11-13-58_(copy).jpg" alt="" hspace="0" height="278" width="497" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><font face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2017-11-13T12:18:56+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد تسلیت http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1180 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img class="irc_mi" src="https://image.freepik.com/free-icon/iran-black-country-map-shape_318-40928.jpg" alt="Image result for ‫ایران سیاه‬‎" style="margin-top: 0px;" height="235" width="235"></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">انسان امروز،انسان انتظارهای بی پایان است؛گویی زندگی خود را هر روز صبح به روزی دیگر به تعویق می‌اندازد.</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#000099">آرزوهای او زنجیره‌ی پوچی‌ست تا بی‌پایان جهان و این به زندگی او معنا میدهد!</font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">در گذشت هم میهنان عزیز در استان‌های غربی کشور پس از وقوع زلزله ی مهیب شب گذشته را به همه هموطنان داغدار و مردم ایران زمین تسلیت عرض می‌کنم.</font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br><br></font> text/html 2017-11-11T14:58:41+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد جملاتی كوچك، مفاهیمی بزرگ . . . http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1175 <div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img src="http://mychannels.ir/img/channels/1490600437_1868.jpg" alt="http://mychannels.ir/img/channels/1490600437_1868.jpg" height="314" width="314"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#FF0000">آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید!</font><font color="#FF0000"><br></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید.</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اگر اضطراب دارید، درگیر آینده!</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می برید.</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">پس در لحظه زندگی کنید . . . !</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">قدر لحظه ها را بدانید!</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">یك نكته را هرگز فراموش نكنید : </font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">لطف مکرّر ، حق مسلّم می گردد!</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#FF0000">پس به اندازه لطف کنید . . .</font><font color="#FF0000"><br></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">از کسی که به شما دروغ گفته <font color="#3333FF">نپرسید: چرا؟</font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#FF0000">چون سعی می كند با دروغ های پی در پی، شما را قانع كند!</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">غصّه هایتان را با قاف بنویسید تا هرگز باورشان نکنید!</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#33CC00">انگار فقط قصّه است و بس . . .</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#3333FF">پس مراقب گفتارتان باشید . . .</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">جاده زندگی نباید صاف و هموار باشد</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#FF6600">وگرنه خوابمان می برد!</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#FF0000">دست اندازها نعمت بزرگی هستند . . .</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">و نكته آخر :</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">هیچ وقت فراموش نكنید كه :</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">دنیا تكرار نمی شود . . .</font><br></div> text/html 2017-11-11T14:08:58+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد یادی از توران میرهادی http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/977 <div id="bodyIn_8067066" style="text-align:justify;overflow:hidden" itemprop="articleBody" align="center"><div align="center"><img alt="http://bamdadema.com/wp-content/uploads/2014/02/Tooran-Mirhadi2-300x180.jpg" src="http://bamdadema.com/wp-content/uploads/2014/02/Tooran-Mirhadi2-300x180.jpg"><br><font face="Mihan-IransansBold"><br>اینجا هنوز هم</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> حرف هایی بین من و دنیا هست</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> که بینِ من و دنیا می مانَد . . . </font><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><br>به دلیل مشغله هام فرصتی مهیا نشد تا از <font color="#000099">مادر ادبیات کودک ایران و غم از دست دادنش</font> در اولین سالگردشون یادی کنم. <br><font color="#FF0000">توران میرهادی</font> نمونه ای از زنانی بود که الگویی خاص در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان به یادگار گذاشت و بعدها که امکان کار مستقیم در مدارس از او گرفته شد، به سمت تامین محتوایی روی آورد تا بتواند خلاء نبود محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان را جبران سازد.<br>روحشان غرق نور و آگاهی. . . <br></font> </div> text/html 2017-11-09T02:45:17+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد معرفی کتاب « نامه ای به دخترم » از مایا آنجلو http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/741 <p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#009900"><font size="2">« تقدیم به مادران عزیز و دلواپسی های دنیای امروز »</font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><img src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/136.gif" alt="" height="55" width="371"><br></p><p align="center"><img src="http://rozup.ir/view/1761197/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88.jpg" alt="http://rozup.ir/view/1761197/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88.jpg" height="308" width="265"></p><p align="center"><br></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">مایا آنجلو</font> شاعر و زندگی نامه نویس پرکاری بود که در تمام زندگی اش ده ها کتاب و مجموعه نوشت (شامل دو کتاب آشپزی). بخش زیادی از آثار او با مضامینی چون عشق، دل شکستگی، خانواده، نژاد و فمینیسم سر و کار دارند. کتاب های او با استقبال منتقدان روبرو شدند و خیلی از خوانندگان را به تحسین واداشتند. <br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1">عقل و خرد، بازیگری و فعالیت های خستگی ناپذیر در حوزه حقوق بشر از جمله مواردی بود که نام مایا آنجلو را سر زبان ها انداخت، اما او بیش از هر چیز به خاطر «نوشتن» معروف بود.</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1">آنجلو که زنی سیاه پوست است، دوران کودکی و نوجوانی سختی را پشت سر گذاشته است، دورانی همراه با تبعیض نژاد و رفتار های بی رحمانه. حال نامه هایی هر چند تلخ و شیرین اما خواندنی را برای دختری که هرگز نداشته است بازگو می کند، مخاطب این نامه ها ممکن است هر یک از ما باشیم، چرا که واقعیت ها و نکاتی را برایمان آشکار می کند که نیاز به شنیدنش داریم.</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><strong></strong></font></p><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#FF0000"><strong><span style="font-family:" lang="FA">نامه اول :<br></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><span style="font-family:" lang="FA">دختر عزیزم، تعجب می کنی اگر بدانی نوشتن این نامه چقدر زمان برده است. همیشه می دانستم که می خواهم درس هایی را که آموخته ام و این که چطور یادشان گرفته ام، روراست به تو بگویم .<br></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><span style="font-family:" lang="FA">عمری طولانی کرده ام و در طول زندگی <font color="#000099">با این اعتقاد که زندگی، زندگان را دوست دارد.</font> جرأت کرده ام چیز های فراوانی را تجربه کنم. البته گاهی با ترس اما با این حال با دل و جرأت. این جا فقط از درس ها و رویداد هایی گفتم که برایم سودمند بوده است. <font color="#FF0000">نمی گویم چطور از راه حل ها کمک گرفتم چون می دانم تو خودت باهوش، خلاق و مبتکری و از آنها در زمان مناسب به نحو شایسته بهره می بری .</font><br></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><span style="font-family:" lang="FA">در این کتاب حکایت هایی می خوانی از بزرگ شدن. پیشامد هایی غیر منتظره، چند شعر<a href="http://raadiohaaaft.blogfa.com/">،</a> چند داستان سرگرم کننده<font color="#000099"> که به خنده ات می ارزد و تعدادی که تو را به فکر فرو می برد.</font> افرادی خیرخواه در زندگی ام بوده اند که به من درس هایی با ارزش آموخته اند و کسان دیگری هم بوده اند که برایم بد خواسته اند و آگاهم کرده اند که قرار نیست جهان همیشه به کامم باشد .<br></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><span style="font-family:" lang="FA">اشتباهات زیادی مرتکب شده ام و شکی نیست که تا پیش از مرگ باز هم اشتباهاتی مرتکب می شوم. و<font color="#000099">قتی درد کشیده ام و فهمیده ام نادانیم باعث رنجشم شده است آموخته ام که مسؤلیت کارهایم را بپذیرم و اول خودم را ببخشم</font> و بعد از کسی که رفتارم او را آزرده، عذر خواهی کنم :<br></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><span style="font-family:" lang="FA">از آنجا که نمی توانم تاریخ را به عقب برگردانم و تو به تنها چیزی است که می توانم به خداوند تقدیم کنم، امیدوارم عذر خواهی خالصانه من پذیرفته شود. <font color="#FF0000">ممکن است نتوانی چیرهایی را که در زندگی ات اتفاق می افتد کنترل کنی اما می توانی تصمیم بگیری به دست آنها خار نشوی.<font color="#000099"> </font></font><font color="#000099">بکوش تا در میان ابرهای کسی، رنگین کمان باشی.</font></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><span style="font-family:" lang="FA">شکایت نکن. تلاش کن تا چیزهایی را که دوست نداری تغییر دهی اگر نتوانستی تغییری ایجاد کنی طرز فکرت را تغییر بده. شاید بتوانی راه حل تازه ای پیدا کنی. <font color="#006600">هرگز ناله نکن<a href="http://raadiohaaaft.blogfa.com/">.</a> ناله کردن باعث می شود درندگان بفهمند یک قربانی آن دور و بر است. </font>یقین بدان بی آنکه کار شگرفی برای بشریت انجام داده باشی نمی میری.</span></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p class=" " dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><span style="font-family:" lang="FA">من یک پسر به دنیا آورده ام اما هزاران دختر دارم. تو سفید یا سیاهی؟ مسیحی، یهودی یا مسلمانی؟ آسیایی، اسپانیایی زبان<a href="http://raadiohaaaft.blogfa.com/">،</a> بومی آمریکایی یا اهل آلاسکایی؟ تو چاقی یا لاغر؟ زیبایی یا نه چندان زیبا؟ تحصیل کرده یا درس نخوانده؟ فرقی نمی کند. من با همه شما حرف می زنم. این پیشکش من به شماست.<font color="#33CC00"> ( روی ادامه ی مطلب کلیک کنید )</font></span></font></p> text/html 2017-11-09T02:38:15+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد هر انسانی منحصر به فرد است! http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/969 <div id="yui_3_2_0_1_13460692408631061" style="text-align: justify;"><div align="center"><img src="http://kolbeyesalamati.com/wp-content/uploads/2015/10/747_marriage.jpg" class="irc_mi iz9bUAffcMNA-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫تفاوت های فردی‬‎" style="margin-top: 86px;" height="225" width="400"><br><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">روزی از روزها حیوانات جنگل دور هم جمع شدند تا مدرسه‌ای بسازند. <font color="#FF0000">خرگوش<font color="#000000">،</font> پرنده<font color="#000000">،</font> سنجاب <font color="#000000">و </font>مارماهی</font> شورای آموزشی مدرسه را تشکیل دادند. خرگوش اصرار داشت که <font color="#CC33CC">دویدن </font>جزء برنامۀ درسی باشد .پرنده معتقد بود که باید<font color="#CC33CC"> پرواز </font>نیز گنجانده شود. مارماهی هم به آموزش <font color="#CC33CC">شنا</font> معتقد بود و سنجاب اصرار داشت که<font color="#CC33CC"> بالا رفتن از درخت</font> نیز باید در زمرۀ آموزش‌های مدرسه قرار بگیرد. شورای مدرسه با لحاظ کردن همۀ پیشنهادات دفترچۀ راهنمای تحصیلی مدرسه رو تهیه کرد و بعد قرار شد همۀ حیوانات همۀ درس‌ها را یاد بگیرند. <font color="#FF0000">خرگوش </font>در دویدن نمرۀ بیست گرفت اما بالا رفتن از درخت برایش دشوار بود و مرتب از پشت به زمین می‌خورد. دیری نگذشت که در اثر یکی از این سقوط‌ها مغزش آسیب دید و قدرت دویدن را هم از دست داد و حالا به‌جای نمرۀ بیست، ده می‌گرفت و در بالا رفتن از شاخۀ درختان هم نمره‌اش از صفر بالاتر نمی‌رفت.<font color="#FF0000"> پرنده</font> در پرواز عالی بود، اما نوبت به دویدن روی زمین که می‌رسید نمرۀ خوبی نمی‌گرفت، مرتب بال‌هایش می‌شکست و دیری نگذشت که در درس پرواز هم نمره‌ای بهتر از ده نصیب او نشد. در کار دویدن هم مرتب صفر می‌گرفت. صعود از تنۀ درخت‌ها هم برایش شاق بود. جالب اینجاست که تنها <font color="#FF0000">مارماهی</font> که کمی ضعیف بود می‌توانست درس‌های مدرسه را تا حدودی انجام دهد و با نمرۀ پایین بالا برود. اما مسئولین مدرسه خوشحال بودند که همۀ دانش‌آموزان، همۀ دروس را می‌خوانند.<br><font color="#3333FF">ما به این داستان می‌خندیم اما واقعیتی است که وجود دارد. همۀ تلاش ما بر این است که همه را مثل هم کنیم.</font> <font color="#FF0000">در حالی که وظیفۀ راستین آموزش، باید یاری رساندن به فرد باشد تا او منحصر به فرد بودن خود را کشف کند و به سوی تکامل خود یگانه‌اش پیش رود . . .</font><br>&nbsp;<br>برداشتی از کتاب:<font color="#FF0000"> <font color="#CC33CC">زندگی عشق و دگر هیچ </font></font><br>نویسنده : <font color="#CC33CC">لئو بوسکالیا</font> / مترجم : <font color="#CC33CC">مهدی قراچه باغی</font> / نشر : <font color="#CC33CC">دایره<br></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#CC33CC"></font><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="1">تفاوتهای فردی یکی از بنیادی‌ترین حقایق دنیای پیچیده انسانی است. انسانها با هم متفاوتند و اصولاً <font color="#FF0000">تداوم حیات اجتماعی بشر، در گرو متفاوت بودن انسانهاست.</font> پذیرفتن این اصل، تغییراتی اساسی در نگاه ما به هستی پدید می‌آورد و نظام آموزشی ما را دستخوش دگرگونی‌های فراوانی می‌کند. بحث تفاوتها، سالهاست که به طور جدی وارد مباحث روان‌شناسی شده است. <br>تأمل در دنیای شگفت‌انگیز انسانها، ما را به این باور می‌رساند که تفاوتهای افراد یکی از جوهری‌ترین مسائل هستی است. انسانها با هم تفاوت دارند <font color="#000099">و این مسأله، با همه بداهت و سادگی انکارناپذیرش، همواره مورد غفلت قرار گرفته و چه بسا تفاوتها دستمایه ی اختلافات و کشمکش‌های ویرانگر شده است. </font><font color="#009900">گویی ما انسانهای خودپسند همواره دنیا را به دو بخش تقسیم می‌کنیم:</font> <font color="#FF0000">من و باطل</font>؛ یعنی من و هر چه پیوندی با من دارد، خوب، زیبا، پسندیده و حق است و هر چه جز آن، یکسره زشت و ناپسند و باطل! نتیجه ناگزیر این تفکر آن است که هر چه جز من است، یا باید نابود شود، یا باید همرنگی با مرا بپذیرد! از این رو بخش زیادی از تلاشهای ما صرف یکدست‌سازی محیط و تصفیه آن می‌شود و این تلاش، حتی اگر به نتیجه دلخواه بینجامد، از آنجا که حرکتی خلاف طبیعت است، حتماً محکوم به نابودی است و آسیب‌های زیانباری را به جهان وارد می‌سازد.<br><br></font><div align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/149.gif" border="0" height="50" width="300"></div><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1">هر انسانی نه تنها خویش تن است بلکه محل یا مرکز یا مقصد بی همتا ، ویژه، همیشه والا و برجسته و شایان توجهی است که در آن پدیده های دنیا فقط یک بار با یکدیگر تلافی میکنند و نه بیشتر. و به همین دلیل است که داستان یا روایت سرگذشت هر انسان اهمیت، جاودانگی و حرمت و تقدس می یابد و از این روست که <font color="#FF0000">هر آدمی مادامی که زندگی میکند و خواست و اراده ی طبیعت را برآورده می سازد آفریده ای شگفت انگیز است، و سزاوار توجهی بی نهایت.</font><br><br>رمان <font color="#CC33CC">دمیان</font> / نویسنده: <font color="#CC33CC">هرمان هسه</font>/ مترجم:<font color="#CC33CC"> عبدالحسین شریفیان </font></font></div> text/html 2017-11-09T02:30:36+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد اربعین حسینی http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1179 <div align="center"><img src="http://naginearsh.kowsarblog.ir/media/blogs/naginearsh/m14.gif" alt="" height="183" width="251"></div><div align="center"><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">. . . باید بجنگد اما نمی تواند! شگفتا! «بایستن» و «نتوانستن»! «نتوانستن» نیز او را از این «بایستن» معاف نمی کند؛ چه، این مسئولیت بر دوش «آگاهی انسانی» اوست، زاده «حسین بودن» اوست، نه «توانا بودن»ش و او در تنهایی و عجز، بی سلاح و بی همراه نیز «حسین» است!<br></font><div align="left"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">حسین وارث آدم/ دکتر شریعتی</font><br></div><div align="center"><font color="#006600" face="Mihan-IransansBold" size="2">«اربعین حسینی تسلیت باد»</font><br></div> text/html 2017-11-09T02:15:58+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد تشکر http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1177 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/81ti_photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۸_۲۱-۴۳-۱۷_(copy).jpg" alt="" width="474" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="266"></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">. . . من اناری را می کنم دانه به دل می گویم <br>خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود!</font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#000099" face="Mihan-IransansBold">«سهراب سپهری»</font></div><div align="center"><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1354911817.gif" alt="نایت اسکین" border="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="1" face="Mihan-IransansBold"></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold">با تشکر از <font color="#FF0000">سرکار خانم عباسی</font> و آرزوی سرافرازی برای دختران سخت کوش&nbsp; پرتلاشم<br></font></div> text/html 2017-11-07T14:26:12+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد سخنرانی پایانی آلبر کامو در مراسم اهدای هدایای نوبل http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1041 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">یارِ مردانِ خدا باش که در کشتیِ نوح<br>هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را<br>&nbsp;<br><font color="#FF0000">حافظ</font><br><br><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ip0hTypKmh4/T50xfMYtW6I/AAAAAAAAAi0/kODAqQXK1mU/w497-h373/Camus.jpg" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-ip0hTypKmh4/T50xfMYtW6I/AAAAAAAAAi0/kODAqQXK1mU/w497-h373/Camus.jpg"><br><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">در جهانی که هوش و فراست تا حد خدمتگزاریِ نفرت و بیداد فرو افتاده است،<font color="#000099"> در چنین جهانی نسل ما باید تنها بر اساس انکارها و نه گفتن ها، در خود و محیط خود، اندکی از آنچه را که شرافت زیستن و مردن وابسته بدوست، احیاء و مستقر کند. </font>در جهانی که در تهدیدِ انهدام است و خطر آن وجود دارد که مأموران عالی قدر انکیزیسیون برای همیشه قلمرو مردگان را بر زمین استقرار بخشند، نسل ما می داند که با تلاشی دیوانه وار باید میان ملّت ها صلحی برقرار کند دور از بردگی، همراه با آشتی دادن مجدد کار و فرهنگ و ساختن کشتی نوحی دیگر، کشتی یگانگی، با مدد همۀ مردمان جهان. نسل ما مطمئن نیست که بتواند این کار عظیم را به تمامی به سامان برساند، اما مطمئن است که در همۀ جهان به پیمان دوگانۀ حقیقت و آزادی وفادار بماند و در صورت لزوم، بی هیچ کینه ای جان بر سر پیمان بگذارد. چنین کوششی است که در همه جا باید مورد احترام و تشویق قرار گیرد، بخصوص آنجا که پای فداکاری در میان است. و من، که از موافقت عمیق شما مطمئنم، می خواهم افتخاری را که به من بخشیده اید نثار این تلاش کنم.<br><font color="#993399"><br>آلبر کامو، سخنرانی پایانی مراسم اهدای هدایای نوبل، استکهلم، دسامبر</font><font color="#993399">1957 </font></font> text/html 2017-11-07T13:32:11+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد نفرات برتر http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1174 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">تنها یک <font color="#009900">خیر</font> وجود دارد که نام آن ، <font color="#009900">دانش</font> است</font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1">و تنها یک <font color="#CC33CC">شر</font> وجود دارد که نام آن ، <font color="#CC33CC">نادانی</font> است</font></p><p class="gh"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«سقــــراط»</font></p><p class="gh"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font></p></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="1" color="#FF0000">نفرات برتر آزمون «مبتکران»</font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="1" color="#FF0000"><font size="2" color="#000000">هلیا بردبار، پریا رستگار و مهلا عباسی</font></font></font></div><div align="center"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1354911817.gif" alt="نایت اسکین" border="0"><br><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="1" color="#FF0000"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="1" color="#FF0000">نفرات برتر آزمون «ماخ»</font><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مهلا عباسی، پریا رستگار و محیا جیرودی <br></font></div><div align="center"><br><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1354911817.gif" alt="نایت اسکین" border="0"></div> text/html 2017-11-07T13:14:32+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد دیدار با دانش آموزان سال گذشته http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1173 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">باید کـــه جملــه جــان شــوی تا لایق جانان شوی . . .</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">ممنون از دریای عزیزم و رهنمودهاش در باب <font color="#FF0000">«موفقیت»</font><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/cno_photo_2017-11-07_08-37-17_(copy).jpg" alt="" hspace="0" height="270" width="479" vspace="0" border="0" align="bottom"></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/6.gif" height="53" width="329" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/yg7h_photo_2017-11-07_08-37-06_(copy).jpg" alt="" hspace="0" height="266" width="476" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2017-11-07T13:11:25+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد کار قشنگ http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1172 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">ممنون از آناهیتای عزیزم که با رسیدن به درس هفت خان کلاسمونو مزین به <font color="#FF0000">«داستان های شاهنامه»</font> کرد.<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://uupload.ir/files/4whh_photo_2017-11-07_08-36-47_(copy).jpg" alt="" hspace="0" height="311" width="553" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2017-11-06T14:00:15+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد تحلیل بر تابلوی نقاشی «امید» http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1093 <font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><div align="right"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Assistants_and_George_Frederic_Watts_-_Hope_-_Google_Art_Project.jpg/800px-Assistants_and_George_Frederic_Watts_-_Hope_-_Google_Art_Project.jpg" class="mw-mmv-final-image jpg mw-mmv-dialog-is-open" alt="" height="335" width="265"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="1">امید عنوان نقاشی است رنگ روغن بر روی بوم اثر <font color="#FF0000">جرج فردریک واتس</font> </font><font face="Mihan-IransansBold" size="1">نقاش و پیکره ساز بریتانیایی بود.که در <font color="#FF0000">سال ۱۸۸۶</font> میلادی کشیده شده‌است. </font><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اغلب، مشکلات و شرایط سخت زندگی فقرا و محرومان موضوع آثار فردریک واتس را تشکیل می‌دهد. نقاشی امید بر <font color="#000099">سبک نمادگرایی</font> است و بخشی از نقاشی‌های تمثیلی جرج فردریک واتس با عنوان<font color="#009900"> «سرای زندگانی»</font> است. این نقاشی زنی را نمایش می‌دهد که حالت نمادین امید را متجسم کرده است. ابعاد نقاشی ۱۴۲٫۲ در ۱۱۱٫۸ سانتی متر است.</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="1">در تابلوی «امید»، زن جوانی مشغول نواختن چنگی است که فقط یک تار آن باقی‌مانده است. این زن برای شنیدن نوای ساز موسیقی، گوش خود را به چنگ چنگ نزدیک کرده است تا بتواند نوای ضعیف موسیقی برخاسته از تک‌تار سالم را بشنود.</font></p></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font> text/html 2017-11-04T14:21:54+01:00 aghaghiaclass.mihanblog.com فرزانه خرمی راد آشغال‌جمع‌کنی که «ارباب کتاب‌ها» شد! http://aghaghiaclass.mihanblog.com/post/1080 <font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><img alt="آشغال‌جمع‌کنی که «ارباب کتاب‌ها» شد" src="https://khabarkhani.aasaam.com/files/6/x/NRI7UUECRHHqYHXukpQKgoP8NgQhIM0j1iBp/o.jpg" height="295" width="400"><br><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">«خوزه آلبرتو گوتیه‌رز»</font>، نام مردی کلمبیایی است که کتاب‌ها را از سطل‌های زباله نجات می‌دهد و در اختیار کودکان محروم می‌گذارد.<br><br>به گزارش ایسنا، «هافینگتون پست» نوشت: کارش گشتن بین زباله‌ها و جمع کردن اشیای ارزشمند است، <font color="#000099">اما کودکان محروم او را «ارباب کتاب‌ها» صدا می‌زنند. </font><br>«خوزه آلبرتو گوتیه‌رِز»، مرد کلمبیایی است که کتاب‌ها را از دل زباله‌ها بیرون می‌کشد و در اختیار کودکان فقیر قرار می‌دهد.<br><br>او در خانه‌اش، کتابخانه‌ای درست کرده و مجموعه‌ای از <font color="#000099">بیش از ۲۰ هزار کتاب</font> را در آن گنجانده است. همه اتاق‌های خانه او مملو از کتاب است<font color="#993399"> و طبقه پایین آن که حالا کتابخانه‌ای عمومی است «قدرت کلمات» نام دارد.</font> فرزندان خانواده‌های کم‌بضاعت به کتاب‌های این کتابخانه دسترسی دارند.<br><br>«گوتیه‌رز» سال ۲۰۱۵ در مصاحبه‌ای که با «آسوشیتدپرس» انجام داد، گفت: چنین چیزی باید در تمام محله‌ها، در هر گوشه‌ هر محله و در تمام شهرها و مناطق روستایی اتفاق بیفتد. <font color="#FF0000">کتاب‌ها منجی ما هستند و این دقیقا همان چیزی است که کلمبیا نیاز دارد.</font><font color="#FF0000"><br></font><br>«گوتیه‌رز» در ادامه افزود:<font color="#009900"> اولین کتابی که پیدا کردم، «آنا کارنینا» نوشته «لئو تولستوی» بود. </font>این کتاب شعله‌ای افروخت و این توپ را که تا الان از حرکت نایستاده، به حرکت درآورد.<br><br>این مرد، نجات دادن کتاب‌ها را از ۲۰ سال پیش شروع کرده است.<font color="#33CC00"> او این کار را به مادرش مدیون است که حتی با وجود این‌که نمی‌توانست فرزندش را به مدرسه بفرستد، هر شب برایش قصه می‌خواند. </font>ویدیوی مصاحبه «گوتیه‌رز» که اهل بوگوتاست، تاکنون چهار میلیون بار در «AJ+» دیده شده است . . . !<br><br><br> </font>